Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Op 16 november jl. heeft de openbare jaarvergadering van de Ouderraad plaatsgevonden. De Ouderraad ondersteunt de school bij diverse activiteiten waaronder sinterklaas, kerst, de schoolreisjes etc. De inkomsten voor de realisatie van deze activiteiten genereert de Ouderraad middels de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Ook voor de Ouderraad en de hieraan gekoppelde Stichting Derdengelden heeft het corona-virus impact. Op basis van de vastgestelde begroting, en o.a. de schoolreizen die voor dit jaar (gelukkig!) al zijn geweest, is het gelukt de bijdragen voor dit jaar niet te verhogen en als volgt vast te stellen:
Groep 1 tm 4: € 35,-
Groep 5 en 6: € 45,-
Groep 7: € 55,-
Groep 8: € 80,-

De ouderbijdrage voor 2021-2022 zal in de tweede helft van december worden geïncasseerd. De ouders/verzorgers waarvan geen machtiging tot incasso is ontvangen, zullen een factuur ontvangen met het verzoek de ouderbijdrage zelf over te maken.

Voor vragen over de ouderbijdrage of de betaling kan contact opgenomen worden met de Ouderraad via ouderraadeshoek@gmail.com