Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De MR van De Eshoek bestaat uit 8 leden, waarvan vier personeelsleden gekozen door het personeel en vier ouderleden gekozen door de ouders.

In de MR ontmoeten ouders en leerkrachten de schoolleiding om samen inhoud en vorm te geven aan onze school. In samenspraak wordt schoolbeleid gemaakt. Alle betrokkenen hebben een gemeenschappelijk belang: met elkaar de beste keuzes maken die passen bij onze school en daardoor de school zo goed mogelijk laten functioneren, met inspraak van alle belanghebbenden.

Contact:
U kunt contact opnemen met de MR door te mailen naar mr.eshoek@primah.org

Hieronder kunt u informatie downloaden over onze MR.